Zrození hradu gotiky

Již před rokem 1287 se v místech současných zřícenin vypínala gotická pevnost dvou věží – mocný hrad Zdislava z Lemberka, syna samotné legendami opředené léčitelky svaté Zdislavy. Své sídlo založil Zdislav na táhlé ostrožně nad řekou Jizerou na pradávné zemské stezce vedoucí z Prahy do Severních Čech. Snad právě výběr mýta na strategickém místě kupecké cesty při pojizerském brodu byly hlavním důvodem umístění stavby právě zde. Své jméno pak získaly Zvířetice zřejmě podle Zvěraty, zakladatele nedaleké obce, existující již před stavbou hradu.

Pevnost dvou věží

Areál středověké pevnosti obehnané zdivem s cimbuřím uzavírala dvojice mocných věží, umístěných v severním a západním nároží rozsáhlé čelní hradby, oddělené příkopem od prostoru předhradí. Při pravé věži se nacházel padací most a gotická brána s lomeným obloukem, původní vstup do hradního nádvoří. Zbytky brány můžeme vystopovat na starých pohlednicích a jeden z kamenných článků je zachován na svém původním místě dodnes.

Velká věž, poslední útočiště obránců hradu před útokem nepřátel, zasahovala svou výškou jen kousek nad úroveň kamenného zdiva. Prostor pod vrcholem byl osazen unikátním dřevěným ochozem vysutým na trámech, jejichž kapsy se zachovaly po obvodu věže. Nad ochozem pod špičatou helmicí byla pak druhá – vrchní plošina, takže počet obránců proti vnějšímu nepříteli tak mohl být efektivně zdvojen.

Předhradí – obranné a později i hospodářské zázemí hradu, odděloval od okolní krajiny další příkop se samostatným padacím mostem umístěným v ose druhého mostu do nádvoří.

Starobylé nádvoří

V nádvoří se v počátcích hradu nacházela pouze jediná zděná budova – takzvaný „Starý palác“ nad řekou Jizerou, sídlo hradního a později i zámeckého pána. V úrovni přízemí, které nyní tvoří masiv mocných valených kleneb, býval zřejmě velký plochostropý sál, dějiště hradních slavností a ceremonií.

Uprostřed nádvoří byla vyhloubena 42 metrů hluboká studna s průměrem přes 3 metry, zasahující svou hloubkou až na dno samotné Jizery.

V ostatních částech nádvoří se v počátcích hradu nacházely zřejmě jen dřevěné hospodářské budovy.

Prostor vnitřního hradu se však od 13. století v průběhu desítek let proměňoval a rostl, až byl původní hrad na konci 16. století za vlády Vartenberků na České Kamenici zcela přestavěn v pohodlný zámek ve stylu renesance, který původní středověkou pevnost proměnil k nepoznání.